Waterbodem

Voorafgaand aan het baggeren van bijvoorbeeld een sloot, plas of rivier dient de kwaliteit van de aanwezige of de te verwijderen waterbodem te worden onderzocht door middel van een waterbodemonderzoek conform de NEN 5720.
 
Verkennend waterbodemonderzoek
Om de kwaliteit van de baggerspecie of vaste bodem vast te stellen, wordt een bemonstering conform de geldende protocollen en normen verricht. De genomen monsters worden geanalyseerd in een laboratorium waarna de resultaten getoetst worden. Uit deze toetsing volgt de kwaliteit en kunnen uitspraken worden gedaan over de verwerkingsmogelijkheden van de baggerspecie en de vaste bodem.
 
Om de onderhoudstoestand van watergangen in kaart te brengen, is inzicht in de ligging van de waterbodem noodzakelijk. Afhankelijk van het type watergang en het doel van het onderzoek wordt afgewogen of de watergang handmatig gepeild of met behulp van echoloding wordt ingemeten. Met name wateren met een relatief beperkte diepte kunnen het beste handmatig worden ingemeten of gepeild. Voor grotere oppervlaktewateren zoals vaarwegen en boezemwateren volstaat het inmeten met een echoloodsysteem (multi- of singlebeam). Op basis van de informatie kunnen dwarsprofielen en/of dieptecontourenkaart(en) worden opgesteld en de hoeveelheidsberekeningen plaatsvinden. 

MANN kan u binnen het werkveld waterbodem assisteren met de volgende diensten:
 
  • historisch vooronderzoek (NEN 5717)
  • verkennend (NEN 5720) of nader waterbodemonderzoek
  • verkennend onderzoek asbest in slib (NTA 5727)
  • in- en uitpeilen waterbodem
  • single- en multibeampeiling