Bodem

Een bodemonderzoek brengt de kwaliteit van de grond en het grondwater in beeld en hiermee de eventuele aanwezigheid van een bodemverontreiniging.


Waterbodem

Voorafgaand aan het baggeren van bijvoorbeeld een sloot, plas of rivier dient de kwaliteit van de aanwezige of de te verwijderen waterbodem te onderzocht door middel van een waterbodem-onderzoek conform de NEN 5720.


Partijkeuring

Partijkeuringen dienen te worden uitgevoerd volgens de regels van het Besluit bodemkwaliteit en de daarin opgenomen beoordelingsrichtlijnen (BRL SIKB 1000).


Asfaltonderzoek

Asfalt waarin in hoge mate teer aanwezig is mag niet worden hergebruikt voor nieuw asfalt en dient te worden afgevoerd naar een erkende reiniger of verwerker.


MANN – Milieu Advies Noord-Nederland

MANN is op 1 februari 2019 opgericht door mij, Jaap Bralts. Na de opleiding HBO Milieukunde aan het Van Hall Instituut in Leeuwarden heb ik meer dan 12 jaar bij diverse ingenieursbureaus gewerkt binnen het vakgebied Milieu. Hierbij heb ik veel ervaring opgedaan met de uitvoering van onder andere bodemonderzoek, het voorbereiden van baggerwerken (van slootjes tot rivieren) en het verrichten van partijkeuringen.

Meer informatie